! Polityka prywatności, POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO - JURPOL

   ! Polityka prywatności » POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO - JURPOL

Moje Konto  |  Zawartość koszyka  |  Zamówienie   
Kategorie
! Polityka prywatności (2)
Cordura (1)
Katalogi kolorów Nici-> (5)
Nici Amann (4)
Nici AMETO (5)
Nici BST (1)
Nici Coats (3)
Nici Gutermann (4)
Nici Max (8)
Tkaniny-> (45)
Tkaniny jedwabne-> (44)
Włókniny-> (13)
Super oferta-> (19)
Tkaniny lniane-> (47)
Nici Ariadna (16)
Nici różne-> (19)
Pikówka (4)
Przędza (3)
Zamki ,ekspresy-> (38)
Wieszaki (13)
Gumy (6)
Różne (23)
Taśmy-> (33)
Klamry,Stopery,Półkola (28)
Guziki (11)
Wyszukiwanie
 
Wpisz słowo aby wyszukać produkt.
Wyszukiwanie Zaawansowane
Informacje
Powrót do strony glównej
Regulamin
O firmie
Kontakt
Nowości więcej
Tkanina lniana z bawełną
Tkanina lniana z bawełną
18,00zł
Języki
English russian Polski
POLITYKA PRYWATNOŚCI - RODO - JURPOL 0,00zł

POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejsza Polityka Prywatności została opracowana w oparciu o przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej RODO. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1. Jurpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Gąsiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl. WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe kupujących: a. Imię i nazwisko, firma, b. adres prowadzenia działalności gospodarczej, c. adres poczty elektronicznej, d. numer telefonu, e. numer NIP. 3. Podanie danych osobowych określonych w pkt 2 nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale stanowi warunek zawarcia z Administratorem umowy sprzedaży, zwanej dalej „Umową”. Jeżeli kupujący nie poda tych danych, wówczas nie dojdzie do zawarcia Umowy. 4. W czasie obowiązywania Umowy, Administrator może wejść w posiadanie innych danych kupującego - numeru IP urządzenia, którym posługuje się kupujący oraz danych dotyczących korzystania przez kupującego z określonej sieci teleinformatycznej, oprogramowania lub urządzeń, jak również sposobu korzystania z witryny internetowej Administratora. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 5. Administrator przetwarza dane osobowe kupujących w następujących celach: a. zawarcie i wykonanie łączącej strony Umowy, w szczególności dostawa zakupionego towaru i rozpatrywanie reklamacji, b. wypełnienie ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, w szczególności wystawianie i przechowywanie faktur oraz innych dokumentów księgowych, c. dochodzenie roszczeń i obrona przeciwko nim, d. wykrywanie i zapobieganie nadużyciom, e. marketing bezpośredni, f. tworzenie analiz i statystyk, na potrzeby własne Administratora, w szczególności raportowanie, badania marketingowe i rynkowe, planowanie rozwoju usług, badanie preferencji i zachowań kupujących, na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora, g. określonych w pkt 5e i f po wykonaniu Umowy - za zgodą kupującego, h. przekazania osobom trzecim - za zgodą kupującego, w zakresie i celu objętym tą zgodą. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych kupujących w celu określonym: a. w pkt 5a - stanowi art. 6 ust. 1 b RODO (wykonanie Umowy), b. w pkt 5b - stanowi art. 6 ust. 1 c RODO (obowiązek prawny), c. w pkt 5c-f - stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), d. w pkt 5g i h - stanowi art. 6 ust. 1 a RODO (zgoda kupującego). CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 7. Administrator będzie przechowywał dane osobowe przetwarzane w celu określonym: a. w pkt 5a - przez czas trwania Umowy i rozliczeń po jej zakończeniu, b. w pkt 5b - przez czas, w którym nakazują to Administratorowi przepisy prawa, c. w pkt 5c i d - do momentu przedawnienia się roszczeń wynikających z Umowy, d. w pkt 5e i f - przez czas trwania Umowy, e. w pkt 5g i h - do momentu cofnięcia zgody przez kupującego. 8. Jeżeli Administrator świadczył na rzecz kupującego usługi drogą elektroniczną związane z zawarciem i wykonaniem Umowy, wówczas zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, po zakończeniu korzystania z usług Administrator może przetwarzać tylko te dane osobowe usługobiorców, które są: a. niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi, b. niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez Administratora - za zgodą usługobiorcy, c. niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi, d. dopuszczone do przetwarzania na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa lub umowy. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 9. Administrator nie przekazuje danych osobowych kupujących osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę kupującego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. 10. Administrator powierza dane osobowe kupujących następującym podmiotom przetwarzającym: a. świadczącym w imieniu Administratora usługi marketingowe i reklamowe, b. obsługującym systemy teleinformatyczne Administratora, c. świadczącym Administratorowi usługi pocztowe, kurierskie, płatnicze, audytorskie, pomoc prawną i księgową. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 11. Dane osobowe kupujących nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. PRAWA KUPUJĄCYCH 12. Kupującemu przysługują następujące uprawnienia: a. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, b. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, c. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, d. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych, e. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, f. prawo do przenoszenia danych. 13. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 12 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO. 14. Kupujący może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 12, kontaktując się z Administratorem. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY 15. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych kupującego odbywa się na podstawie jego zgody, kupujący ma prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. PROFILOWANIE 16. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może dokonywać zautomatyzowanej analizy danych kupujących i opracowania przewidywań na temat ich preferencji lub przyszłych zachowań. Profilowanie może w szczególności służyć do analiz i prognoz osobistych preferencji lub zainteresowań kupujących. Takie działanie Administratora nie będzie wywoływało w stosunku do kupujących żadnych skutków prawnych, ani w podobny sposób istotnie wpływało na ich sytuację. PLIKI COOKIES 17. W celach określonych w pkt 5c-f Administrator może stosować tzw. pliki cookies. Są to małe pliki tekstowe, umieszczane na urządzeniu kupującego, w oparciu o które gromadzone są informacje, które pozwalają w szczególności zidentyfikować urządzenie kupującego, jego numer IP i stosowaną przez kupującego przeglądarkę. 18. Kupujący może tak ustawić swoją przeglądarkę - dzięki odpowiednim, dostępnym w niej opcjom - aby wyłączyć automatyczną instalację cookies, uniemożliwić ich stosowanie lub całkowicie usunąć je ze swojego urządzenia. Procedura obsługi i usuwania plików cookies różni się w zależności od używanej przez kupującego przeglądarki. 19. Pliki cookies dzielą się na: a. tymczasowe (sesyjne) - pliki tymczasowo znajdujące się w pamięci podręcznej przeglądarki, które pozostają w niej do momentu zakończenia sesji, b. stałe - pliki pozostające w pamięci podręcznej przeglądarki tak długo, jak pozwalają na to wybrane przez kupującego ustawienia przeglądarki, c. własne - pliki zarządzane przez Administratora, d. zewnętrzne - pliki zarządzane przez osoby trzecie, e. konfiguracyjne - pliki związane z poruszaniem się kupującego po stronach witryny internetowej Administratora i zapewniające prawidłową po niej nawigację. Pozwalają w szczególności śledzić wybory dokonane przez kupującego (wybór języka, rozmiar używanej czcionki), rozpoznać urządzenie, z którego korzysta kupujący i zarządzać sesją przeglądania, f. analityczne - pliki wykorzystywane w celach statystycznych i analitycznych, g. reklamowe - pliki wykorzystywane w celach reklamowych np. w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam. 20. Szczegółowe zasady działania plików cookies umieszczonych na witrynie internetowej Administratora stosowane określone są pod poniższymi linkami: a. https://policies.google.com/privacy/update?hl=pl, b. https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=pl c. https://www.smartsupp.com/help/privacy/ d. https://www.facebook.com/policies/cookies/ e. https://www.facebook.com/about/privacy/update f. https://www.pinterest.com/_/_/about/cookie-policy/ g. https://policy.pinterest.com/en/terms-of-service. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 21. Kupujący ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa. ZABEZPIECZNIE DANYCH OSOBOWYCH KUPUJĄCYCH 22. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, mające na celu ochronę danych osobowych kupujących przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem czy modyfikacją. Prawa dostępu do danych osobowych kupujących zostały w restrykcyjny sposób ograniczone tak, aby dane te nie znalazły się w rękach osób nieuprawnionych. Klauzula informacyjna o monitoringu ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH 1. Jurpol Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Jerzy Gąsiorek 95-060 Brzeziny ul Sienkiewicza 87 NIP - 725-108-64-39 REGON - 750488110. Kontakt z Administratorem jest również możliwy za pośrednictwem adresu poczty elektronicznej centrumkrawiectwa.pl. WYMÓG PODANIA I KATEGORIE PRZETWARZANYCH DANYCH OSOBOWYCH 2. Administrator przetwarza dane osobowe w postaci wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu wizyjnego. 3. Monitoringiem jest objęty cały teren nieruchomości Administratora oraz pomieszczenia znajdujące się w budynkach położonych na tych nieruchomościach, z wyłączeniem pomieszczeń sanitarnych, szatni, stołówek i palarni. 4. Ujawnienie wizerunku nie jest wymogiem ustawowym i jest dobrowolne, ale jego nieujawnienie uniemożliwi korzystanie z terenu określonego w pkt 3. CELE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 5. Administrator przetwarza dane osobowe celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników oraz ochrony mienia. PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 6. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora stanowi art. 6 ust. 1 f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora). CZAS PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH 7. Nagrania monitoringu przechowywane są przez okres nieprzekraczający trzech miesięcy od dnia dokonania nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów prawa lub Administrator powziął wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania nagrań ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Nagrania po upływie okresu ich przechowywania są nieodwracalnie kasowane. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH 8. Administrator nie będzie przekazywał wizerunków osób utrwalonych na nagraniach monitoringu osobom trzecim, chyba że uzyska na to uprzednią, wyraźną zgodę uprawnionego lub jeżeli prawo lub obowiązek przekazania tych danych wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTW TRZECICH I ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH 9. Wizerunki utrwalone na nagraniach monitoringu nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy. PRAWA OSOBY, KTÓREJ WIZERUNEK ZOSTAŁ UTRWALONY 10. Osobie, której wizerunek został utrwalony na nagraniu monitoringu przysługują następujące uprawnienia: 1. prawo żądania dostępu do swoich danych tj. uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe go dotyczące, 2. prawo do sprostowania danych tj. żądania sprostowania dotyczących go danych osobowych, które są nieprawidłowe, 3. prawo żądania usunięcia jego danych osobowych, 4. prawo żądania ograniczenia jego danych osobowych, 5. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, 6. prawo do przenoszenia danych. 11. Zakres każdego z uprawnień określonych w pkt 10 oraz sytuacje, w których można z nich skorzystać, określają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności RODO. 12. Uprawniony może skorzystać z uprawnień określonych w pkt 10, kontaktując się z Administratorem. PRAWO COFNIĘCIA ZGODY 13. Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, uprawniony ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej cofnięciem. SKARGA DO ORGANU NADZORCZEGO 14. Uprawniony ma prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa jeżeli uważa, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

Recenzje
space space